Przesyłki pocztowe

Przesyłka dla ociemniałych to przesyłka o masie do 7 000 g, zawierająca korespondencję lub druki, w których informacja jest utrwalona pismem wypukłym lub na innym nośniku dostępnym do odczytu przez niewidomych lub ociemniałych, nadawana w sposób umożliwiający sprawdzenie zawartości. Przesyłki dla ociemniałych muszą odpowiadać ogólnym warunkom dla przesyłek listowych i paczek pocztowych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zwolnione z opłat są przesyłki dla ociemniałych nadane przez:

  • osobę legitymującą się orzeczeniem właściwego organu orzekającego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku, zwaną dalej „osobą niewidomą lub ociemniałą” i adresowana do biblioteki lub organizacji osób niewidomych lub ociemniałych bądź do organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych,
  • bibliotekę, organizację osób niewidomych, ociemniałych lub organizację, której celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych i adresowana do osoby niewidomej lub ociemniałej,
  • osobę niewidomą, ociemniałą lub osobę fizyczną nie będąca osobą niewidomą lub ociemniałą, pod warunkiem, że przesyłka zawiera wyłącznie informacje utrwalone pismem wypukłym.
Skip to content