RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
I Administrator danych osobowych

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG WIELKOPOLSKI, adres: AL. Niepodległości 29, 61-714 Poznań wpisany do Rejestru Stowarzyszeń KRS prowadzonego przez SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem 0000074145, NIP:  7811031570, REGON: 639761678, tel., 61 847-46-17 ,  www.pzn-wielkopolska.org.pl, e-mail: pznowlkp@interia.pl.

II Inspektor ochrony danych osobowych

Nie dotyczy.

III Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 i 9 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe członków stowarzyszenia w celach:

 1.  przystąpienia nowych członków stowarzyszenia do Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Wielkopolskiego i realizacji celów statutowych stowarzyszenia podejmowanych wobec jego członków, prowadzenia ewidencji członków stowarzyszenia, prowadzenia ewidencji członków stowarzyszenia związanej z uiszczaniem przez nich składek członkowskich, kontaktowania się z członkami stowarzyszenia – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do realizacji działań statutowych stowarzyszenia na rzecz jego członków na podstawie ich deklaracji przystąpienia do stowarzyszenia oraz na podstawie wyrażonej przez nich zgody, także w zakresie danych dotyczących ich stanu zdrowia i niepełnosprawności (art. 6 ust. 1a i 1b oraz art. 9 ust. 2a i 2d RODO);
 2. podatkowych i rachunkowych – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 c RODO);
 3.   windykacji i egzekucji roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i  mediacyjnych lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1f RODO);
 4. realizacji umów o finansowanie działalności statutowej stowarzyszenia zawartych z podmiotami publicznymi – na potrzeby ich rozliczenia i otrzymania dotacji – przetwarzanie w tym zakresie odbywa się na podstawie zgody członków stowarzyszenia przystępujących do projektów realizowanych przez stowarzyszenie i jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( 6 ust. 1a i1c RODO).
IV Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe członków stowarzyszenia będą przetwarzane do czasu ustania ich członkostwa lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz okres konieczności wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

V Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
 1.  prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do danych osobowych;
 3.  prawo żądania sprostowania danych osobowych;
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych;
 5.  prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6.  prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. prawo do przenoszenia danych osobowych;
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 Realizacja powyższych uprawnień przez osoby, których dane osobowe są przetwarzane może nastąpić poprzez skierowanie pisma na adres administratora: Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski al. Niepodległości 29, 61-714 Poznań, bądź drogą elektroniczną na adres   e-mail: pznowlkp@interia.pl

Administrator ma prawo do żądania podania dodatkowych informacji, pozwalających mu uwierzytelnić tożsamość osoby składającej wniosek.

VI Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie danych osobowych stanowi warunek przystąpienia do stowarzyszenia, a ich niepodanie skutkowało będzie odmową przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia.

 VII Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 VIII Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 IX Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych, jeżeli będzie to konieczne do wykonania umowy, będą:

 • osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych osobowych:
 • pracownicy i współpracownicy;
 • firma świadcząca usługi IT na rzecz stowarzyszenia;
 • podmioty udzielające dotacji na działalność statutową stowarzyszenia;
 • podmioty publiczne – w związku z realizacją prawnych obowiązków ciążących na administratorze.
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE
Skip to content