O NAS

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH
OKRĘG WIELKOPOLSKI
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

adres siedziby Okręgu
Od 8 stycznia 2024 r. – na czas remontu tj. około 12 miesięcy
ul. Wilczak 16
61-623 Poznań

KRS 0000074145

konto: Santander Bank
61 1090 1359 0000 0000 3501 8404

Polski Związek Niewidomych jest najstarszą organizacją działającą na rzecz osób niewidomych i słabowidzących.

W naszym Okręgu zrzeszamy około 2,7 tys. osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze względu na wzrok. Mamy 29 jednostek terenowych na obszarze całego województwa wielkopolskiego, Dzięki temu nasi podopieczni mają łatwiejszy dostęp i mogą załatwiać bieżące sprawy w pobliżu miejsca zamieszkania. W każdym kole terenowym działa zarząd wybrany spośród społeczności lokalnej. Są to liderzy, którzy działają na rzecz swojego koła społecznie.

Zrzeszamy naszych podopiecznych w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych, przeciwdziałania ich dyskryminacji. Związek reprezentuje swych członków wobec organów naczelnych Państwa Polskiego, administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji. Organizacja realizuje swoje zadania poprzez współpracę z innymi organizacjami zrzeszającymi niewidomych lub działającymi na ich rzecz, zakładami pracy, ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz osobami fizycznymi.

W biurze Okręgu zatrudniamy specjalistyczną kadrę (rehabilitanta orientacji przestrzennej, rehabilitanta środowiskowego, tyflopedagoga) z dużym doświadczeniem.

Działalność nasza pozwala na wyzwolenie aktywności życiowej osób niewidomych i słabo widzących, organizowanie wzajemnej pomocy i wspólnego działania na rzez słabszych koleżanek i kolegów, tworzenie warunków rehabilitacji podstawowej, psychicznej i społecznej. Cele jakie sobie stawiamy to: prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej niewidomych poprzez organizowanie różnych form rehabilitacji; prowadzenie poradnictwa z zakresu rehabilitacji, zatrudnienia, form kształcenia, uprawnień, rozwiązywanie problemów społeczno-bytowych; organizowanie oraz współdziałanie w organizowaniu różnych form działalności kulturalnej i artystycznej osób niewidomych, a także sportu, turystyki i rekreacji; działanie na rzecz zatrudnienia niewidomych, pomoc w organizowaniu się zawodowych środowisk niewidomych, organizowanie różnych form kształcenia i szkolenia zawodowego; prowadzenie szkoleń i doskonalenie nauczycieli, instruktorów rehabilitacji i innych osób pracujących z niewidomymi.

Cele jakie sobie stawiamy to:

 • prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji z podstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej niewidomych poprzez organizowanie różnych form rehabilitacji;
 • prowadzenie poradnictwa z zakresu rehabilitacji, zatrudnienia, form kształcenia, uprawnień, rozwiązywanie problemów społeczno-bytowych; organizowanie oraz współdziałanie w organizowaniu różnych form działalności kulturalnej i artystycznej osób niewidomych, a także sportu turystyki i rekreacji;
 • działanie na rzecz zatrudnienia niewidomych, pomoc w organizowaniu się zawodowych środowisk niewidomych, organizowanie różnych form kształcenia i szkolenia zawodowego;
 • prowadzenie szkoleń i doskonalenie nauczycieli, instruktorów rehabilitacji i innych osób pracujących z niewidomymi.

W 2004r. PZN O/Wlkp. uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego.

W miarę możliwości organizujemy dla swoich podopiecznych:

 • szkolenia indywidualne i grupowe z zakresu rehabilitacji podstawowej;
 • spotkania kulturalne z udziałem zaproszonych gości;
 • spotkania integracyjne;
 • rajdy;
 • wyjazdy plenerowe;
 • pikniki i festyny;
 • wyjścia do kina, teatru, opery;
 • spotkania świąteczne;
 • szkolenia dla rodziców dzieci niewidomych;
 • szkolenia dla osób nowo przyjętych do PZN;
 • pomoc w wypełnianiu zeznania podatkowego PIT;
 • udzielanie porad dotyczących szeroko rozumianej problematyki osób niewidzących;
 • szkolenia dla niewidomych diabetyków;
 • spotkania i szkolenia dla Sekcji Niewidomych Masażystów;
 • szkolenia dla młodych osób niewidomych.

Przyjmując nowego członka w szeregi PZN, należy kierować się przepisami statutu Polskiego Związku Niewidomych.

 1. Kto może zostać członkiem Polskiego Związku Niewidomych

  Członkiem zwyczajnym Polskiego związku Niewidomych może być osoba fizyczna, która ukończyła 18  lat oraz ze względu na stan wzroku została uznana przez właściwy zespół orzekający za niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym z kodem O4-O, bądź została uznana przez inny organ orzekający za całkowicie niezdolną do pracy, lub całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji z tytułu wzroku.
  Ważne orzeczenia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów z powodu stanu wzroku, wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 września 1997 r., także uprawniają do członkostwa w Związku.

  Członkiem podopiecznym może być osoba fizyczna: w wieku do lat 18, która ze względu na stan wzroku została uznana przez właściwy zespół orzekający za niepełnosprawną lub osoba, która ukończyła 18 lat i ze względu na stan zdrowia nie może wypełniać obowiązków członka zwyczajnego. Członkom podopiecznym przysługują wszystkie uprawnienia z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

  Członkiem zwyczajnym i podopiecznym związku może być również cudzoziemiec, o ile przebywa na stałe lub okresowo na terenie Polski i posiada stosowne orzeczenie.

  Członkiem nadzwyczajnym może być osoba fizyczna działająca na zasadach wolontariatu na rzecz Związku.

  Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona w realizacji zadań statutowych Związku.

  Kandydat na członka PZN, musi mieć udokumentowane uszkodzenie wzroku stosownym orzeczeniem. Zaświadczenie dotyczące jednostki chorobowej czy mocy dioptrii w okularach nie stanowią podstawy przyjęcia do Związku.

  U dzieci poniżej 16 roku życia nie orzeka się stopnia niepełnosprawności.

  Za niepełnosprawne uznaje się dziecko z wrodzoną lub nabytą wadą narządu wzroku powodującą znaczne ograniczenia jego sprawności, tj. obniżenie ostrości w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 wg skali Snellena, po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi, lub ograniczenie pola widzenia do 30°.

 2. Legitymacja PZN

  Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych jest dokumentem potwierdzającym przynależność członka PZN do organizacji.

  Polski Związek Niewidomych wydaje legitymacje: członkom zwyczajnym oraz członkom podopiecznym. W legitymacji członka podopiecznego do lat 16 nie wpisuje się stopnia niepełnosprawności, a w legitymacji dziecka do lat 4 nie wymaga się fotografii.

 3. Uprawnienia wynikające z posiadania legitymacji PZN

  Podstawowym uprawnieniem wynikającym z posiadania legitymacji PZN jest możliwość korzystania ze wszystkich form pomocy i wsparcia oferowanych przez Związek. Ponadto legitymacja PZN jest dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z ulgowych przejazdów komunikacją miejską, na terenie wielu miast w Polsce. Na przykład w Poznaniu osoby niewidome ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności posiadające legitymację PZN, mają prawo do darmowych przejazdów komunikacją miejską wraz z przewodnikiem. Należy podkreślić, że na terenie każdego miasta w Polsce kwestia honorowania legitymacji PZN może wyglądać inaczej. Legitymacja jest również honorowana przy udokumentowaniu prawa do zwolnienia z opłat abonamentowych oraz zwolnienia z opłaty klimatycznej.

Karta osobowa członka PZN – plik DOC

Karta osobowa członka PZN – plik PDF

Statut PZN uchwalony na Krajowym Zjeździe Delegatów PZN

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE
Skip to content