DZISIAJ

NASZ FACEBOOK

Przekaż 1,5% naszej organizacji

Rozliczenie E-PIT zrealizujesz w PITax.pl Łatwe podatki w ramach współpracy z IWOP.

Ulotka -Przekaż 1% podatku na Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolskii Okręg Wielkopolskii

O NAS

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH
OKRĘG WIELKOPOLSKI
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

adres siedziby Okręgu
al. Niepodległości 29
61-714 Poznań

KRS 0000074145

konto: Santander Bank
61 1090 1359 0000 0000 3501 8404

Polski Związek Niewidomych jest najstarszą organizacją działającą na rzecz osób niewidomych i słabowidzących.

W naszym Okręgu zrzeszamy około 2,7 tys. osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze względu na wzrok. Mamy 29 jednostek terenowych na obszarze całego województwa wielkopolskiego, Dzięki temu nasi podopieczni mają łatwiejszy dostęp i mogą załatwiać bieżące sprawy w pobliżu miejsca zamieszkania. W każdym kole terenowym działa zarząd wybrany spośród społeczności lokalnej. Są to liderzy, którzy działają na rzecz swojego koła społecznie.

Zrzeszamy naszych podopiecznych w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych, przeciwdziałania ich dyskryminacji. Związek reprezentuje swych członków wobec organów naczelnych Państwa Polskiego, administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji. Organizacja realizuje swoje zadania poprzez współpracę z innymi organizacjami zrzeszającymi niewidomych lub działającymi na ich rzecz, zakładami pracy, ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz osobami fizycznymi.

W biurze Okręgu zatrudniamy specjalistyczną kadrę (rehabilitanta orientacji przestrzennej, rehabilitanta środowiskowego, tyflopedagoga) z dużym doświadczeniem.

Działalność nasza pozwala na wyzwolenie aktywności życiowej osób niewidomych i słabo widzących, organizowanie wzajemnej pomocy i wspólnego działania na rzez słabszych koleżanek i kolegów, tworzenie warunków rehabilitacji podstawowej, psychicznej i społecznej. Cele jakie sobie stawiamy to: prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej niewidomych poprzez organizowanie różnych form rehabilitacji; prowadzenie poradnictwa z zakresu rehabilitacji, zatrudnienia, form kształcenia, uprawnień, rozwiązywanie problemów społeczno-bytowych; organizowanie oraz współdziałanie w organizowaniu różnych form działalności kulturalnej i artystycznej osób niewidomych, a także sportu, turystyki i rekreacji; działanie na rzecz zatrudnienia niewidomych, pomoc w organizowaniu się zawodowych środowisk niewidomych, organizowanie różnych form kształcenia i szkolenia zawodowego; prowadzenie szkoleń i doskonalenie nauczycieli, instruktorów rehabilitacji i innych osób pracujących z niewidomymi.

Cele jakie sobie stawiamy to:

 • prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji z podstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej niewidomych poprzez organizowanie różnych form rehabilitacji;
 • prowadzenie poradnictwa z zakresu rehabilitacji, zatrudnienia, form kształcenia, uprawnień, rozwiązywanie problemów społeczno-bytowych; organizowanie oraz współdziałanie w organizowaniu różnych form działalności kulturalnej i artystycznej osób niewidomych, a także sportu turystyki i rekreacji;
 • działanie na rzecz zatrudnienia niewidomych, pomoc w organizowaniu się zawodowych środowisk niewidomych, organizowanie różnych form kształcenia i szkolenia zawodowego;
 • prowadzenie szkoleń i doskonalenie nauczycieli, instruktorów rehabilitacji i innych osób pracujących z niewidomymi.

W 2004r. PZN O/Wlkp. uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego.

W miarę możliwości organizujemy dla swoich podopiecznych:

 • szkolenia indywidualne i grupowe z zakresu rehabilitacji podstawowej;
 • spotkania kulturalne z udziałem zaproszonych gości;
 • spotkania integracyjne;
 • rajdy;
 • wyjazdy plenerowe;
 • pikniki i festyny;
 • wyjścia do kina, teatru, opery;
 • spotkania świąteczne;
 • szkolenia dla rodziców dzieci niewidomych;
 • szkolenia dla osób nowo przyjętych do PZN;
 • pomoc w wypełnianiu zeznania podatkowego PIT;
 • udzielanie porad dotyczących szeroko rozumianej problematyki osób niewidzących;
 • szkolenia dla niewidomych diabetyków;
 • spotkania i szkolenia dla Sekcji Niewidomych Masażystów;
 • szkolenia dla młodych osób niewidomych.

Przyjmując nowego członka w szeregi PZN, należy kierować się przepisami statutu Polskiego Związku Niewidomych.

 1. Kto może zostać członkiem Polskiego Związku Niewidomych

  Członkiem zwyczajnym Polskiego związku Niewidomych może być osoba fizyczna, która ukończyła 18  lat oraz ze względu na stan wzroku została uznana przez właściwy zespół orzekający za niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym z kodem O4-O, bądź została uznana przez inny organ orzekający za całkowicie niezdolną do pracy, lub całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji z tytułu wzroku.
  Ważne orzeczenia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów z powodu stanu wzroku, wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 września 1997 r., także uprawniają do członkostwa w Związku.

  Członkiem podopiecznym może być osoba fizyczna: w wieku do lat 18, która ze względu na stan wzroku została uznana przez właściwy zespół orzekający za niepełnosprawną lub osoba, która ukończyła 18 lat i ze względu na stan zdrowia nie może wypełniać obowiązków członka zwyczajnego. Członkom podopiecznym przysługują wszystkie uprawnienia z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

  Członkiem zwyczajnym i podopiecznym związku może być również cudzoziemiec, o ile przebywa na stałe lub okresowo na terenie Polski i posiada stosowne orzeczenie.

  Członkiem nadzwyczajnym może być osoba fizyczna działająca na zasadach wolontariatu na rzecz Związku.

  Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona w realizacji zadań statutowych Związku.

  Kandydat na członka PZN, musi mieć udokumentowane uszkodzenie wzroku stosownym orzeczeniem. Zaświadczenie dotyczące jednostki chorobowej czy mocy dioptrii w okularach nie stanowią podstawy przyjęcia do Związku.

  U dzieci poniżej 16 roku życia nie orzeka się stopnia niepełnosprawności.

  Za niepełnosprawne uznaje się dziecko z wrodzoną lub nabytą wadą narządu wzroku powodującą znaczne ograniczenia jego sprawności, tj. obniżenie ostrości w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 wg skali Snellena, po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi, lub ograniczenie pola widzenia do 30°.

 2. Legitymacja PZN

  Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych jest dokumentem potwierdzającym przynależność członka PZN do organizacji.

  Polski Związek Niewidomych wydaje legitymacje: członkom zwyczajnym oraz członkom podopiecznym. W legitymacji członka podopiecznego do lat 16 nie wpisuje się stopnia niepełnosprawności, a w legitymacji dziecka do lat 4 nie wymaga się fotografii.

 3. Uprawnienia wynikające z posiadania legitymacji PZN

  Podstawowym uprawnieniem wynikającym z posiadania legitymacji PZN jest możliwość korzystania ze wszystkich form pomocy i wsparcia oferowanych przez Związek. Ponadto legitymacja PZN jest dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z ulgowych przejazdów komunikacją miejską, na terenie wielu miast w Polsce. Na przykład w Poznaniu osoby niewidome ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności posiadające legitymację PZN, mają prawo do darmowych przejazdów komunikacją miejską wraz z przewodnikiem. Należy podkreślić, że na terenie każdego miasta w Polsce kwestia honorowania legitymacji PZN może wyglądać inaczej. Legitymacja jest również honorowana przy udokumentowaniu prawa do zwolnienia z opłat abonamentowych oraz zwolnienia z opłaty klimatycznej.

Karta osobowa członka PZN – plik DOC

Karta osobowa członka PZN – plik PDF

Statut PZN uchwalony na Krajowym Zjeździe Delegatów PZN

The Polish Association of the Blind is the oldest organization working for the blind and visually impaired. We associate almost 2.7 thousand people, with a severe or moderate degree of disability due to sight, in our District. We have 29 field units throughout the Greater Poland Province, thanks to which our charges have easier access and can deal with current affairs near their place of residence. In each regional organization there is a board selected from among the local community. They are leaders who work for their circle socially. We associate our members for the purpose of their social integration, rehabilitation, protection of professional interests, economic and social interests, and counteracting their discrimination. The Association represents its members before the supreme bodies of the Polish State, government administration and local government, and other institutions. The organization carries out its tasks through cooperation with other organizations associating the blind or acting on their behalf, workplaces, associations, foundations and natural persons. In the District’s office, we employ specialist staff (spatial orientation rehabilitator, environmental rehabilitator, typhlo-pedagogue) with extensive experience. Our activity allows for the liberation of the life of blind and partially sighted people, organizing mutual help and joint activities for weaker colleagues, creating conditions for basic, mental and social rehabilitation.

The goals we set for ourselves are: conducting and collaborating in the rehabilitation of basic, therapeutic, social and occupational needs of the blind people by organizing various forms of rehabilitation; providing counseling in the field of rehabilitation, employment, forms of education, entitlements, solving social and living problems; organizing and cooperating in organizing various forms of cultural and artistic activity of the blind, as well as sports, tourism and recreation; promoting employment of the blind, helping to organize the professional blind community, organizing various forms of vocational education and training; conducting training and in-service training for teachers, rehabilitation instructors and other people working with the blind.

In 2004. PZN O / Wlkp. obtained the status of a Public Benefit Organization. As far as possible, we organize for our members:

 • individual and group training in the field of basic rehabilitation;
 • cultural meetings with the participation of invited guests;
 • integration meetings;
 • walking-hiking;
 • outdoor trips;
 • picnics and festivities;
 • going to the cinema, theater, opera;
 • holiday meetings;
 • trainings for parents of blind children;
 • training for people newly admitted to the PZN;
 • assistance in completing the PIT tax return;
 • providing advice on the broadly understood issues of blind people;
 •  training for blind diabetics;
 • meetings and trainings for the Section of Blind Masseurs;
 • training for young blind people.

When admitting a new member to the ranks of the PZN, one should follow the provisions of the statute of the Polish Association of the Blind.

Who can become a member of the Polish Association of the Blind ?

An ordinary member of the Polish Association of the Blind may be a natural person who is over 18 years of age and, due to the state of sight, has been recognized by the competent adjudication panel as severely or moderately disabled with the code O4-O, or has been recognized by another adjudicating body as completely incapable of work, or completely unable to work and live independently due to sight. Valid judgments regarding classification to the 1st or 2nd group of disabled persons due to the state of sight, issued on the basis of the regulations in force before September 1-st 1997, also entitle to membership in the Association.

A person under care may be a natural person: under the age of 18, who has been recognized by the competent adjudicating panel as disabled due to the state of eyesight, or a person who is over 18 years of age and cannot perform the duties of an ordinary member due to his or her health condition. Members under their care have all the rights, except for the active and passive voting rights. A foreigner may also be an ordinary member and under the care of the association, provided that he or she resides permanently or periodically in the territory of Poland and has a relevant decision. An extraordinary member may be a natural person acting on the basis of voluntary work for the Association. An honorary member may be a natural person who has contributed to the performance of the Association’s statutory tasks.

A candidate for a PZN member must have a documented damage to eyesight by an appropriate certificate. The certificate concerning the disease entity or the diopter power of the glasses does not constitute the basis for admission to the Association. There is no degree of disability in children under the age of 16. A child with a congenital or acquired eye defect that significantly limits its efficiency, i.e. a reduction in the acuity in the better eye to 5/25 or 0.2 according to the Snellen scale, after correcting the visual defect with corrective lenses, or limiting the visual field to 30°

is considered disabled.

PZN card the ID card of the Polish Association of the Blind is a document confirming that a PZN member belongs to the organization. The Polish Association of the Blind issues ID cards to: ordinary members and members under its care. The card of the student under the care of the student under 16 does not include the degree of disability, and the card of the child under 4 does not require a photo. The rights resulting from the possession of the PZN card The basic right resulting from the possession of the PZN card is the possibility of using all forms of help and support offered by the Association. In addition, the PZN ID card is a document confirming the right to use reduced fees on journeys by public transport in many cities in Poland. For example, in Poznań, blind people with a significant or moderate degree of disability who have a PZN card have also the right to free travel by public transport with a guide. It should be emphasized that in each city in Poland, the issue of honoring the PZN card may be different. The ID card is also honored when documenting the right to be exempt from broadcast receiving license fees and exemption from climate tax.

Der Polnische Blindenverband ist die älteste Organisation, die blinde und sehbehinderte Menschen unterstützt.

In unserem Kreis vereinigen wir zirka 2,7 tausend Personen mit schwacher oder stark anerkannter Sehbehinderung.

Wir haben 29 Abteilungen in der ganzen Wojewodschaft Großpolens.

Deswegen können unsere Mitglieder ihre Angelegenheiten ruhig in der Nähe ihren Wohnorts besorgen.

In jeder Abteilung wirkt ein Vorstand, der von der lokalen Gesellschaft gewählt wird.

Der Vorstand besteht aus Gliedern, die für ihren Kreis gesellschaftlich arbeiten.

Wir vereinigen unsere Mitglieder wegen ihrer Rehabilitation, gesellschaftlicher Integration  und Verteidigung ihren wirtschaftlichen, beruflichen oder gesellschaftlichen Interesse.

Der Verband vertritt ihre Mitglieder vor den Haupt-Staatsorganen Polens, wie Hauptverwaltung und Territorial-Verwaltung oder andere Institutionen.

Die Organisation verwirklicht ihre Aufgaben durch Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, Vereine, Arbeitsgeber, Stiftungen, die den Blinden Hilfe leisten.

Im Büro stellen wir verschiedene Spezialisten an: Orientierungstrainer, Gesellschaftsrehabilitierte und Blinden-Pädagoge mit großer Erfahrung.

Unsere Tätigkeiten ermöglichen es, Lebensaktivitäten den blinden Menschen zu verbessern.

Hilfe für schwächere Kolleginnen und Kollegen zu leisten.

Unsere Ziele sind: Führung und Zusammenarbeit bei der beruflichen, gesellschaftlichen und Heilrehabilitation.

Wir bieten den Blinden verschiedene Formen der Rehabilitation an, Beratungen im Bereich Anstellung, Lösung der Sozialprobleme, Bildung, Kunst und Kulturelle Aktivitäten oder auch beim Organisieren von Sport und Tourismus-Meetings der blinden und sehbehinderten Menschen.

Wir schulen auch Lehrer, Orientierungstrainer, die mit blinden Menschen arbeiten.

Im 2002 wurde PZN des Kreises Großpolen als gemeinnützige Anstalt eingetragen.

Im Rahmen des Möglichen gestallten wir für unsere Mitglieder:

individuelle oder Gruppenschulungen im Bereich Grundrehabilitation, Kulturtreffens mit eingeladenen Gästen, Integrationstreffens, Wanderungen, Ausflüge, Picknicke und Feste, Besuche im Theater, Kino oder in der Oper, Weihnachts- oder Ostern Treffens, Schulungen für Eltern der blinden Kindern, Schulungen für neue PZN Mitglieder, Hilfe bei Steuererklärung, Beratungen, die Thematik der Menschen mit Sehbehinderung anbetreffen, Schulungen für blinde Diabetiker, Treffen und Bildung für  blinde Masseure, Schulungen für junge blinde Menschen.

Bei der Annahme neuer Mitglieder muss man Vorschriften des PZN Status berücksichtigen.  

Wer kann Mitglied des PZN werden?

 Ein ordentlicher Mitglied des polnischen Blindenverbandes kann eine volljährige Person sein, die wegen ihrer Sehbehinderung als Schwerbehindert und unfähig zu selbstständiger Existenz oder Arbeit ist. Diese Schwerbehinderung muss durch endsprechende Staatsorgane anerkannt werden.   

Auch die Schwerbehindertenausweise der II Gruppe wegen der Sehbehinderung auf Grundlage der Vorschriften von dem ersten September 1997 ausgestellt wurden, berechtigen zu Mitgliedschaft des Verbandes.

Ein Schutzbefohlener Mitglied kann eine natürliche Person im Alter bis zum 18 Jahr sein, die wegen ihren Sehvermögens-Zustands durch endsprechende Staatsorgane als behinderte anerkannt wurde, oder eine Person die 18 Jahre alt ist, aber wegen Gesundzustands Pflichte des ordentlichen Mitgliedes nicht erfühlen kann.

Die Schutzbefohlenen Mitglieder haben alle Befugnisse außer dem aktiven und passiven Wahlrecht.

Ein Ausländer kann auch Schutzbefohlener und ordentlicher Mitglied des Verbandes werden, vorausgesetzt, dass er für immer oder zeitlich in Polen aufhält und einen endsprechenden Schwerbehindertenausweis besitzt.

Außerordentlicher Mitglied des Verbandes kann eine natürliche Person sein, die sich freiwillig für PZN einsetzt.  

Ein Ehrenmitglied kann eine natürliche Person sein, die im Ramen des Verbandes Status große Verdienste hat.

Ein Kandidat auf Mitglied des Verbandes, muss einen dokumentierten Schwerbehinderten-Ausweis besitzen.

Eine Krankheitsbescheinigung oder Kraft Dioptrien in Brillen sind keine Grundlage für die PZN Mitgliedschaft.

Bei Kindern unter 16 Jahr wird keine Schwerbehinderung anerkannt.

Als behindert wird ein Kind anerkannt mit angeborenen, beziehungsweise erworbenen Augenkrankheiten, die stark seine Fähigkeiten beschränken, das heißt Senkung der Schärfe im besseren Auge bis zum 5/2 oder 0,2 nach der Snell Skala.

2 der PZN Ausweis

Der PZN Ausweis bestätigt Mitgliedschaft zum Verband.

Der Polnische Blindenverband stellt den Ausweis sowohl den ordentlichen, als auch den Schutz beschworenen Mitgliedern.

Im Ausweis des Schutzbefohlenen Mitgliedes  bis zum 16 Jahr trägt man keinen Grad der Behinderung ein.

Und im Ausweis eines Kindes bis zum 4 Jahr braucht man kein Foto.

3 Befugnisse für die PZN Ausweis Inhaber.

Der PZN Ausweis ermöglicht den Mitgliedern vor Allem jede Form der Unterstützung der von dem Verband angeboten wird.

Der PZN Ausweis erlaubt auch seinen Inhabern Ermäßigungen in ÖFFENTLICHEN VERKEHRSMITTELN in vielen polnischen Städten. Zum Beispiel in Poznań können Blinde und Sehbehinderte mit Begleitung kostenlos öffentlichen Stadtverkehr nutzen.        

Es wird betont, dass Anerkennung des PZN Ausweises in jeder Stadt anders aussehen kann.

Die PZN Ausweisbesitzer müssen  keine Abo oder Klima Gebühren decken.

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE
Skip to content