STRONA GŁÓWNA BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH: Biuletyn Informacji Publicznej

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG WIELKOPOLSKI ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Adres: ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań

Adres e-mail pznowlkp@interia.pl

Numer telefonu: +48618474617

Ostatnio zmienione lub dodane strony BIP

MENU

W naszym Okręgu zrzeszamy prawie 5 tys. osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze względu na wzrok. Mamy 30 jednostek terenowych na obszarze całego województwa wielkopolskiego, Dzięki temu nasi podopieczni mają łatwiejszy dostęp i mogą załatwiać bieżące sprawy w pobliżu miejsca zamieszkania. W każdym kole terenowym działa zarząd wybrany spośród społeczności lokalnej. Są to liderzy, którzy działają na rzecz swojego koła społecznie.

Zrzeszamy naszych podopiecznych w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych, przeciwdziałania ich dyskryminacji. Związek reprezentuje swych członków wobec organów naczelnych Państwa Polskiego, administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji. Organizacja realizuje swoje zadania poprzez współpracę z innymi organizacjami zrzeszającymi niewidomych lub działającymi na ich rzecz, zakładami pracy, ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz osobami fizycznymi.

W biurze Okręgu zatrudniamy specjalistyczną kadrę (rehabilitanta orientacji przestrzennej, rehabilitanta środowiskowego, tyflopedagoga) z dużym doświadczeniem.

Działalność nasza pozwala na wyzwolenie aktywności życiowej osób niewidomych i słabo widzących, organizowanie wzajemnej pomocy i wspólnego działania na rzez słabszych koleżanek i kolegów, tworzenie warunków rehabilitacji podstawowej, psychicznej i społecznej. Cele jakie sobie stawiamy to: prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej niewidomych poprzez organizowanie różnych form rehabilitacji; prowadzenie poradnictwa z zakresu rehabilitacji, zatrudnienia, form kształcenia, uprawnień, rozwiązywanie problemów społeczno-bytowych; organizowanie oraz współdziałanie w organizowaniu różnych form działalności kulturalnej i artystycznej osób niewidomych, a także sportu, turystyki i rekreacji; działanie na rzecz zatrudnienia niewidomych, pomoc w organizowaniu się zawodowych środowisk niewidomych, organizowanie różnych form kształcenia i szkolenia zawodowego; prowadzenie szkoleń i doskonalenie nauczycieli, instruktorów rehabilitacji i innych osób pracujących z niewidomymi.

Cele jakie sobie stawiamy to:

 • prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji z odstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej niewidomych poprzez organizowanie różnych form rehabilitacji;
 • prowadzenie poradnictwa z zakresu rehabilitacji, zatrudnienia, form kształcenia, uprawnień, rozwiązywanie problemów społeczno-bytowych; organizowanie oraz współdziałanie w organizowaniu różnych form działalności kulturalnej i artystycznej osób niewidomych, a także sportu turystyki i rekreacji;
 • działanie na rzecz zatrudnienia niewidomych, pomoc w organizowaniu się zawodowych środowisk niewidomych, organizowanie różnych form kształcenia i szkolenia zawodowego;
 • prowadzenie szkoleń i doskonalenie nauczycieli, instruktorów rehabilitacji i innych osób pracujących z niewidomymi.

W 2004r. PZN O/Wlkp. uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego.

W miarę możliwości organizujemy dla swoich podopiecznych:

 • szkolenia indywidualne i grupowe z zakresu rehabilitacji podstawowej;
 • spotkania kulturalne z udziałem zaproszonych gości;
 • spotkania integracyjne;
 • rajdy;
 • wyjazdy plenerowe;
 • pikniki i festyny;
 • wyjścia do kina, teatru, opery;
 • spotkania świąteczne;
 • szkolenia dla rodziców dzieci niewidomych;
 • szkolenia dla osób nowo przyjętych do PZN;
 • pomoc w wypełnianiu zeznania podatkowego PIT;
 • udzielanie porad dotyczących szeroko rozumianej problematyki osób niewidzących;
 • szkolenia dla niewidomych diabetyków;
 • spotkania i szkolenia dla Sekcji Niewidomych Masażystów;
 • szkolenia dla młodych osób niewidomych.

Przyjmując nowego członka w szeregi PZN, należy kierować się przepisami statutu Polskiego Związku Niewidomych.

 1. Kto może zostać członkiem Polskiego Związku Niewidomych?

  Członkiem zwyczajnym Polskiego związku Niewidomych może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat oraz ze względu na stan wzroku została uznana przez właściwy zespół orzekający za niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym, bądź została uznana przez inny organ orzekający za całkowicie niezdolną do pracy.
  Ważne orzeczenia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów z powodu stanu wzroku,wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 września 1997 r., także uprawniają do członkostwa w Związku.

  Członkiem podopiecznym może być osoba fizyczna: w wieku do lat 16, która ze względu na stan wzroku została uznana przez właściwy zespół orzekający za niepełnosprawną lub osoba, która ukończyła 16 lat i ze względu na stan zdrowia nie może wypełniać obowiązków członka zwyczajnego. Członkom podopiecznym przysługują wszystkie uprawnienia z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

  Członkiem zwyczajnym i podopiecznym związku może być również cudzoziemiec, o ile przebywa na stałe lub okresowo na terenie Polski i posiada stosowne orzeczenie.

  Zatem członkiem Polskiego Związku Niewidomych nie może być osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności. Kandydat na członka PZN, musi mieć udokumentowane uszkodzenie wzroku stosownym orzeczeniem. Zaświadczenie dotyczące jednostki chorobowej czy mocy dioptrii w okularach nie stanowią podstawy przyjęcia do Związku.
  Aktualnie w Polsce zespoły orzekające o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ze względu na wzrok określają:

  Znaczny stopień niepełnosprawności orzekany jest u osoby, która:
  – utraciła wzrok,
  – ma ostrość wzroku (po korekcji) w lepszym oku równą lub poniżej 0,05,
  – ma zawężone pole widzenia poniżej 20°.

  Umiarkowany stopień niepełnosprawności orzekany jest osobom z obniżeniem ostrości wzroku (po korekcji) w oku sprawniejszym w granicach 0,06-0,1 lub/i zwężeniem pola widzenia do 30°.

  Lekki stopień niepełnosprawności orzekany jest osobom, u których ostrość wzroku w oku lepszym i po korekcji wynosi nie więcej niż 0,3.

  U dzieci poniżej 16 roku życia nie orzeka się stopnia niepełnosprawności.

  Za niepełnosprawne uznaje się dziecko z wrodzoną lub nabytą wadą narządu wzroku powodującą znaczne ograniczenia jego sprawności, tj. obniżenie ostrości w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 wg skali Snellena, po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi, lub ograniczenie pola widzenia do 30°.

 2. Legitymacja PZN

  Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych jest dokumentem potwierdzającym przynależność członka PZN do organizacji.

  Polski Związek Niewidomych wydaje legitymacje: członkom zwyczajnym oraz członkom podopiecznym. W legitymacji członka podopiecznego do lat 16 nie wpisuje się stopnia niepełnosprawności, a w legitymacji dziecka do lat 4 nie wymaga się fotografii.

 3. Uprawnienia wynikające z posiadania legitymacji PZN

  Podstawowym uprawnieniem wynikającym z posiadania legitymacji PZN jest możliwość korzystania ze wszystkich form pomocy i wsparcia oferowanych przez Związek. Ponadto legitymacja PZN jest dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z ulgowych przejazdów komunikacją miejską, na terenie wielu miast w Polsce. Na przykład w Poznaniu osoby niewidome ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności posiadające legitymację PZN, mają prawo do darmowych przejazdów komunikacją miejską wraz z przewodnikiem. Należy podkreślić, że na terenie każdego miasta w Polsce kwestia honorowania legitymacji PZN może wyglądać inaczej. Legitymacja jest również honorowana przy udokumentowaniu prawa do zwolnienia z opłat abonamentowych.

Instrukcja obsługi stron BIP

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana:

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE
Skip to content