DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Polski Związek Niewidomych Organizacja Pożytku Publicznego (PZN) stara się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://www.pzn-wielkopolska.org.pl.

Data publikacji strony internetowej: 08.10.2011 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.05.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

WYŁĄCZENIA ZGODNOŚCI:

 1. Linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie, nie informując o tym użytkownika.
 2. Z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie:
  • nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, słowami i literami.
 3. Z uwagi na podobieństwo tematyczne bloków tekstowych, mogą się zdarzyć sytuację, w których nie została zachowana unikalność tytułów stron.
 4. Pewne udostępniane w serwisie usługi, pomimo starań programistów mogą nie mieć właściwie określonych etykiet oraz opisanych pól formularzy.
 5. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z innych źródeł,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 6. Filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów, audiodeskrypcji czy tłumaczenia na język migowy.
 7. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.
  • teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną

Niezgodności wymienione w pkt. 6-7 deklaracji wynikają m.in. z faktu, że wskazane elementy strony zostały udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Polski Związek Niewidomych dokłada jednak wszelkich starań, aby były one, o ile jest to możliwe, poprawiane i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.10.20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z: Administratorem serwisu internetowego
e-mail: admin@pzn-wielkopolska.org.pl
tel +48 606 271 001.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

ŻĄDANIE POWINNO ZAWIERAĆ:

 1. Dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. Wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
 3. Sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Polski Związek Niewidomych Organizacja Pożytku Publicznego (PZN) stara się zapewnić dostępność architektoniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do budynku, w którym mieści się siedziba Polskiego Związku Niewidomych.

Budynek, w którym lokal wynajmuje Polski Związek Niewidomych, al. Niepodległości 29, Poznań

Do budynku prowadzi wejście w głębi podwórza – furtka na posesję od al. Niepodległości. Lokal znajduje się w suterenie.

Bezpośrednio przy furtce znajduje się przystanek komunikacji autobusowej w stronę Centrum, Dworca PKP i PKS, Wildy.

W pobliżu budynku przejścia dla pieszych wyposażone są w sygnalizację dźwiękową.

Do furtki doprowadza ścieżka prowadząca od przystanku tramwajowego przy ul. Fredry i dalej wzdłuż al. Niepodległości do siedziby PZN.

Do wejścia prowadzą schody w dół wyposażone w poręcze z oznaczonymi krawędziami dla osób słabowidzących.
Wejście główne jest niedostępne dla osób poruszających się na wózku.
Nad budynku jest głośnik systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące – Totupoint.
Dla osób na wózkach ofiarujemy pomoc pracowników.

Wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie.

Nie ma specjalnie przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych.. Na terenie posesji jest możliwość zaparkowania pojazdu dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym na drzwiach dla osób niewidomych i słabowidzących.

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE
Skip to content