O NAS

Rozliczenie PIT z <div style=

 

Darmowy Program PIT dostarcza
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

 

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH
OKRĘG WIELKOPOLSKI
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

 adres siedziby Okręgu

al. Niepodległości 29

61-714 Poznań

 

KRS 0000074145

 

konto: Santander Bank
61 1090 1359 0000 0000 3501 8404 

 *  *  *

 

 

Zapraszamy do Biura Okręgu w godzinach 10:00 do 12:00 od poniedziałku do piątku.

Z zachowaniem ostrożności, w sprawach pilnych można przyjść do Biura tylko w wyznaczonych godzinach.

Pracownicy Okręgu pełnią dyżury.

Pracujemy również w formie pracy zdalnej.


Szczególnie zachęcamy do kontaktu:

e-mail: pznowlkp@interia.pl

Dyrektor Okręgu Jerzy Szulc - 516-129-104

Prezes Okręgu Elżbieta Brambor - 519-514-174

Sprawy dotyczące członkowstwa w PZN, opłacania składek itp:

Danuta Wójcik - 519-514-177

Agnieszka Szramowska - 502-287-009

Sprawy dotyczące rehabilitacji:

Izabela Kowalczyk - 519-514-175

Magdalena Orzeszko - 519-514-184

Księgowość:

Mikołaj Jankowski - 607-245-944

Kadry i płace:

Jolanta Walter - 600 - 128 - 676


Życzymy Państwu wiele zdrowia i wytrwałości na ten trudny dla wszystkich czas.

Zostańcie w domu.

 

 Polski Związek Niewidomych jest najstarszą organizacją działającą na rzecz osób niewidomych i słabo widzących.

 

W naszym Okręgu zrzeszamy prawie 5 tys. osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze względu na wzrok. Mamy 30 jednostek terenowych na obszarze całego województwa wielkopolskiego, Dzięki temu nasi podopieczni mają łatwiejszy dostęp i mogą załatwiać bieżące sprawy w pobliżu miejsca zamieszkania. W każdym kole terenowym działa zarząd wybrany spośród społeczności lokalnej. Są to liderzy, którzy działają na rzecz swojego koła społecznie.

 

Zrzeszamy naszych podopiecznych w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych, przeciwdziałania ich dyskryminacji. Związek reprezentuje swych członków wobec organów naczelnych Państwa Polskiego, administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji. Organizacja realizuje swoje zadania poprzez współpracę z innymi organizacjami zrzeszającymi niewidomych lub działającymi na ich rzecz, zakładami pracy, ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz osobami fizycznymi.

 

W biurze Okręgu zatrudniamy specjalistyczną kadrę (rehabilitanta orientacji przestrzennej, rehabilitanta środowiskowego, tyflopedagoga) z dużym doświadczeniem.

 

Działalność nasza pozwala na wyzwolenie aktywności życiowej osób niewidomych i słabo widzących, organizowanie wzajemnej pomocy i wspólnego działania na rzez słabszych koleżanek i kolegów, tworzenie warunków rehabilitacji podstawowej, psychicznej i społecznej. Cele jakie sobie stawiamy to: prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej niewidomych poprzez organizowanie różnych form rehabilitacji; prowadzenie poradnictwa z zakresu rehabilitacji, zatrudnienia, form kształcenia, uprawnień, rozwiązywanie problemów społeczno-bytowych; organizowanie oraz współdziałanie w organizowaniu różnych form działalności kulturalnej i artystycznej osób niewidomych, a także sportu, turystyki i rekreacji; działanie na rzecz zatrudnienia niewidomych, pomoc w organizowaniu się zawodowych środowisk niewidomych, organizowanie różnych form kształcenia i szkolenia zawodowego; prowadzenie szkoleń i doskonalenie nauczycieli, instruktorów rehabilitacji i innych osób pracujących z niewidomymi.

 

Cele jakie sobie stawiamy to:

 • prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji z odstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej niewidomych poprzez organizowanie różnych form rehabilitacji;
 • prowadzenie poradnictwa z zakresu rehabilitacji, zatrudnienia, form kształcenia, uprawnień, rozwiązywanie problemów społeczno-bytowych; organizowanie oraz współdziałanie w organizowaniu różnych form działalności kulturalnej i artystycznej osób niewidomych, a także sportu turystyki i rekreacji;
 • działanie na rzecz zatrudnienia niewidomych, pomoc w organizowaniu się zawodowych środowisk niewidomych, organizowanie różnych form kształcenia i szkolenia zawodowego;
 • prowadzenie szkoleń i doskonalenie nauczycieli, instruktorów rehabilitacji i innych osób pracujących z niewidomymi.

W 2004r. PZN O/Wlkp. uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

 

W miarę możliwości organizujemy dla swoich podopiecznych:

 • szkolenia indywidualne i grupowe z zakresu rehabilitacji podstawowej;
 • spotkania kulturalne z udziałem zaproszonych gości;
 • spotkania integracyjne;
 • rajdy;
 • wyjazdy plenerowe;
 • pikniki i festyny;
 • wyjścia do kina, teatru, opery;
 • spotkania świąteczne;
 • szkolenia dla rodziców dzieci niewidomych;
 • szkolenia dla osób nowo przyjętych do PZN;
 • pomoc w wypełnianiu zeznania podatkowego PIT;
 • udzielanie porad dotyczących szeroko rozumianej problematyki osób niewidzących;
 • szkolenia dla niewidomych diabetyków;
 • spotkania i szkolenia dla Sekcji Niewidomych Masażystów;
 • szkolenia dla młodych osób niewidomych.