ARCHIWUM

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Z dumą informujemy, że Okręg Wielkopolski PZN otrzymał dotację na realizację projektu o roboczym tytule WSPARCIE NA STARCIE.

Fundusze pochodzą z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National)

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG)

Nasze działania projektowe rozpoczniemy 1.10.2021r, ale juz w tej chwili sumiennie uczestniczymy w ciekawych szkoleniach i webinariach aby jak najlepiej przygotować się do jego realizacji.Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych.

Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

Zgodnie z umową dwustronną między rządem polskim a rządami Państw-Darczyńców środki przeznaczone na wsparcie społeczeństwa obywatelskiego podzielone zostały na dwa programy: Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy o budżecie 30 milionów EUR i Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny o budżecie 23 milionów EUR.

Operatorem Funduszu Krajowego jest konsorcjum złożone z trzech organizacji: Fundacji im. Stefana Batorego (lider), Fundacji Stocznia oraz Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.
Operatorem Funduszu Regionalnego jest konsorcjum w składzie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Edukacja dla Demokracji.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy prowadzony jest w latach 2019-2024. Wspiera działania podejmowane przez organizacje społeczne w czterech obszarach:

  • Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, w tym działania dotyczące ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym (koordynacja: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”)
  • Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie, w tym przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć (koordynacja: Fundacja im. Stefana Batorego)
  • Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie (koordynacja: Fundacja im. Stefana Batorego)
  • Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego (koordynacja: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich)

Organizacje mogą ubiegać się o wsparcie na działania prowadzone w powyższych obszarach w ramach trzech konkursów dotacyjnych: dwóch na projekty tematyczne (obszar 1-3) i jednym na projekty sektorowe (obszar 4).

2 listopada 2020 zakończył się pierwszy konkurs na projekty tematyczne, a 4 stycznia 2021 pierwszy konkurs na projekty sektorowe.

W listopadzie 2020 rozpoczął się drugi konkurs na projekty tematyczne, a w styczniu 2021 – dodatkowy konkurs na projekty sektorowe, skierowany na działania rzecznicze i monitoringowe.

Wszystkie organizacje składające wnioski o dotacje w Programie mogą ubiegać się o dodatkową kwotę dotacji na swój rozwój instytucjonalny.

Wsparcie we wszystkich konkursach dotacyjnych przyznawane jest na działania prowadzone przez polskie organizacje społeczne – samodzielnie lub w partnerstwie z innym podmiotami z Polski, z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), Państw-Beneficjentów korzystających z Funduszy EOG (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia) oraz z krajów sąsiadujących z Polską, a nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Białoruś, Ukraina, Rosja). W projektach realizowanych w partnerstwie z podmiotami z Państw-Darczyńców można występować o dodatkową kwotę dotacji na koszty udziału partnera.

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy wspiera działania prowadzone przez organizacje z całej Polski, ale szczególną uwagę przykłada do wspierania działań podejmowanych przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych i wsparcia infrastrukturalnego oraz przez organizacje adresujące swoje działania do grup narażonych na dyskryminację i wykluczenie. We wszystkich działaniach ważną grupą docelową jest młodzież.

W swoim działaniu Program kieruje się uniwersalnymi wartościami zapisanym w Traktacie Europejskim: poszanowaniem godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa, a także poszanowaniem praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

Więcej informacji na stronie Programu.

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE
Skip to content