Skocz do spisu treści

Biuletyn Informacyjny "Pochodni"

BIP, nr 4 (49), marzec 2013

Redakcja:
Ewa Fraszka-Groszkowska - p.o. redaktora naczelnego
Rafał Kanarek
Marta Michnowska
Barbara Zarzecka
Agnieszka Żychalak

Adres redakcji:
ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa
tel.: 226351910, 228312271 wew. 253,
e-mail: pochodnia@pzn.org.pl
strona internetowa: www.pochodnia.pzn.org.pl
Uwaga! Jeśli chcesz zamknąć okno a później móc wrócić do ostatnio czytanego artykułu, cofnij się do najbliższego linku "zaznacz" i otwórz go.


Spis treści

Instytut Tyflologiczny: Wyjaśnienie
Instytut Tyflologiczny: Poszukiwani testerzy
Instytut Tyflologiczny: Walczmy o każdego ucznia
Instytut Tyflologiczny: W stronę samodzielności
Instytut Tyflologiczny: Marcowe atrakcje w Tyflogalerii
Okręg Dolnośląski: Nie żyje Zygmunt Serdyński
Wydawnictwa PZN: Konieczne rozwiązanie
Dozwolony użytek na rzecz osób niewidomych
Normalni ludzie w nienormalnej codzienności
Słowa, dobrze, że jesteście
Ciche samochody muszą być głośne
Rozgrywki ze słowem
My Cię nie widzimy, ale Ty nas możesz dostrzec!Instytut Tyflologiczny: Wyjaśnienie

W związku z krążącymi w ostatnich tygodniach niepokojącymi pogłoskami na temat istnienia i funkcjonowania Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych pragniemy wyjaśnić, iż do chwili obecnej placówka ta funkcjonuje prawidłowo. Zmieniły się wprawdzie godziny jej otwarcia, ale przychodzący do wypożyczalni książek brajlowskich i mówionych czytelnicy oraz osoby przez nich do tego upoważnione są obsługiwane na bieżąco, a zamówienia czytelników zamiejscowych realizuje się za pośrednictwem poczty. Fakt, że nadal nie istnieje możliwość korzystania z dobrodziejstw bibliobusu nie oznacza wcale, że o tym zapomniano. Trwają prace nad rozwiązaniem tego problemu.
W Biuletynie Informacyjnym „Pochodni” nr 1/2013 zamieściliśmy informację dyrektor Polskiego Związku Niewidomych Małgorzaty Pacholec, z której wynika, że: „działalność prowadzona przez Bibliotekę Centralną PZN zostanie powierzona bibliotece resortowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. W ten sposób środki na zapewnienie i rozwój czytelnictwa osób niewidomych i słabowidzących będą odtąd zagwarantowane w budżecie tego Ministerstwa.”
Obecnie trwa proces organizacyjny w związku z łączeniem się obu Bibliotek, który nie jest prosty do przeprowadzenia, a także jest długotrwały. Natomiast w trosce o wspólne dobro niewidomych i słabowidzących na płaszczyźnie kultury powinniśmy uzbroić się w cierpliwość i wyrozumiałość dla pojawiających się niekiedy drobnych niedogodności. Podsycanie niezdrowej atmosfery wokół tej, tak przecież ważnej dla naszego środowiska sprawy, może budzić niepotrzebny niepokój wśród czytelników i osób związanych z Biblioteką.
Centrum Komunikacji

zaznacz i zamknij wróć do góryInstytut Tyflologiczny: Poszukiwani testerzy

Poszukujemy niewidomych i słabowidzących posiadaczy i użytkowników iphonów w celu przetestowania aplikacji wspomagających osoby z dysfunkcją wzroku. Testowane aplikacje na iPhone ułatwiają czynności dnia codziennego oraz samodzielne poruszanie się.
Producentowi bardzo zależy na istotnych uwagach, by ulepszać swoje produkty i rozszerzać je o nowe funkcjonalności, dlatego współpraca z testerami jest bardzo ważna.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt rkanarek@pzn.org.pl do 15.03.2013 r.
Centrum Komunikacji

zaznacz i zamknij wróć do góryInstytut Tyflologiczny: Walczmy o każdego ucznia

Polski Związek Niewidomych pismem L.dz.1815/CR-372-XV/2012 z dnia 15 października 2012 r. przekazał do Ministerstwa Edukacji Narodowej uwagi do projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim z dnia 14.08.2012 r. W naszym wystąpieniu uwzględnione zostały uwagi dotyczące tego projektu zgłoszone przez nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu, w którym pobierają naukę dzieci z niepełnosprawnością wzroku i dodatkowymi ograniczeniami.

Zmiany, jakie zaproponowaliśmy w przedstawionym projekcie Rozporządzenia, polegały na:

1) objęciu dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim statusem uczniów,
2) nieograniczaniu rodziców (prawnych opiekunów) dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim w podejmowaniu decyzji o wyborze placówki oświatowej, w której będą się odbywać zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, tylko do tych placówek, które znajdują się najbliżej miejsca ich zamieszkania (pobytu),
3) poszerzeniu oferty zajęć dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
4) zmianie wymiaru zajęć dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Przekazaliśmy też propozycje szczegółowych zapisów ww. zmian.

W dniu 14 lutego otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji Narodowej pismo (nr DZSE-2-JW./HM-0211-2/2012) z podziękowaniem za przekazane uwagi wraz z informacją o sposobie ich wykorzystania.

Ad. 1) Poinformowano nas, że kwestia ta nie jest przedmiotem ww. projektu i jest uregulowana w §11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej (Dz.U. nr 23, poz. 225, z późn. zm.) – dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, uczestniczący w indywidualnych lub zespołowych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, określani są mianem ucznia lub wychowanka.
Ad. 2) Przekazano, że zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze muszą być realizowane jak najbliżej miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka, gdyż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku, nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zapewnić je powinna jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
Ad. 3) Poinformowano, że katalog zakresu zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jest otwarty, co umożliwia wzbogacanie ich w zależności od zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydanym przez zespół orzekający publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz od indywidualnych potrzeb uczestnika zajęć.
Ad. 4) Zgodnie z naszymi propozycjami przyjęto 10 godzin tygodniowo (zamiast proponowanych wcześniej w projekcie 2 godzin dziennie ), jako wymiar zajęć na dany zespół w przypadku zajęć rewalidacyjnych prowadzonych indywidualnie z uczniami przez nauczycieli specjalistów. Dodano też, że czas trwania zajęć oraz ich rodzaj powinien być dostosowany do psychofizycznych możliwości uczniów i ich ograniczeń. Dzięki temu dyrektor placówki będzie mógł ustalać indywidualnie wymiar godzin realizowanych w poszczególne dni tygodnia, dostosowując go do potrzeb i możliwości uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Centrum Rehabilitacji

zaznacz i zamknij wróć do góryInstytut Tyflologiczny: W stronę samodzielności

Ma być bodźcem do zmian, inspiracją do aktywności. Ma sprawić, by jego uczestnicy dążyli do maksymalnej niezależności, by otwierali się na nowe technologie i wreszcie, by poczuli się pełnowartościowymi ludźmi, którzy umieją odnaleźć się w dzisiejszym świecie. Takie są założenia projektu „Dzielny samodzielny” realizowanego w Tyflogalerii Polskiego Związku Niewidomych od 1 marca do 31 grudnia 2013 roku.

Projekt adresowany jest do osób niewidomych, słabowidzących oraz osób z innymi niepełnosprawnościami, a także do ich rodzin i bliskich. W jego ramach zostanie zorganizowany cykl wykładów, warsztaty, szkolenia i mini-targi, na których zaprezentują się różne instytucje działające na rzecz poprawy i uatrakcyjnienia warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Dodatkowo odbywać się będą szkolenia z zakresu obsługi komputera i urządzeń elektronicznych, sprawnego poruszania się po Internecie, w tym zwłaszcza po wirtualnych sklepach, bankach i instytucjach kultury itp.
Projekt realizowany jest w ramach konkursu ogłoszonego przez Prezydenta m.st. Warszawy „Działania socjalno-pomocowe polegające na wsparciu usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie różnorodnych form aktywizacji społecznej w środowisku lokalnym”.
Szczegółowe informacje na temat kolejnych wydarzeń, wykładów i szkoleń realizowanych w ramach projektu będziemy zamieszczali w kolejnych numerach Biuletynu Informacyjnego „Pochodni”.
Zapraszamy do Tyflogalerii Polskiego Związku Niewidomych, Warszawa, ul. Konwiktorska 9.
Centrum Kultury

zaznacz i zamknij wróć do góryInstytut Tyflologiczny: Marcowe atrakcje w Tyflogalerii

Cotygodniowa dawka kultury w wydaniu zaprzyjaźnionych artystów i pasjonatów wiedzy; kalejdoskop wrażeń estetycznych i praktycznych umiejętności. A wszystko to w miejscu, które od lat gości niewidomych i słabowidzących wielbicieli dziewięciu, a w ostatnich latach nawet dziesięciu, muz.

Tyflogaleria Polskiego Związku Niewidomych zaprasza na ul. Konwiktorską 7 w Warszawie w każdy wtorek o godzinie 16.00. Wstęp na spotkania jest wolny.
Program na marzec 2013:
12 marca 2013 r. – „Bądź piękna, będąc sobą!” – spotkanie z wizażystką Wiolą Górak-Kamieniecką

19 marca 2013 r. – literacki wtorek – „Odnalazłam siebie” Grażyna Kowalska – wieczór autorski i promocja tomiku poezji „Tancerka”

26 marca 2013 r. – film z audiodeskrypcją – „Popiełuszko. Wolność jest w nas”, reżyseria Rafał Wieczyński. Obraz opowiada o życiu i pracy ks. Jerzego Popiełuszki w kontekście polskiej historii i kościoła. Ukazuje ważne dla przyszłej postawy księdza wydarzenia z dzieciństwa i młodości jak również pierwsze oznaki rodzącego się po jego śmierci kultu.

Kontakt:
Tyflogaleria Polskiego Związku Niewidomych
ul. Konwiktorska 7
00-448 Warszawa
tel. 22 831 22 71 wew. 258, 635 57 90
Centrum Kultury

zaznacz i zamknij wróć do góryOkręg Dolnośląski: Nie żyje Zygmunt Serdyński

Był odważny i obowiązkowy, wiedział, co jest w życiu najważniejsze i umiał tę wiedzę przekazać innym. Dbał o instytucję, którą kierował, ale umiał się też pochylić nad pojedynczym człowiekiem. 17 lutego 2013 roku zmarł Zygmunt Serdyński – wieloletni prezes wałbrzyskiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych.

Urodził się na Podolu w Ułaszkowie (powiat Czortków). Nie miał co prawda własnego pola, ale w okresie przedwojennym nauczył się gry na skrzypcach. Zarabiał więc na życie, kierując zespołem i grając na zabawach i weselach.
We wrześniu 1941 r., mając niespełna 19 lat, poślubił Stefanię, z którą przeżył dokładnie 65 lat. Wychowali dwoje dzieci: syna i córkę. W marcu 1944 r. został wzięty do wojska i po krótkim przeszkoleniu skierowany na front. Służył w artylerii ciężkiej. Jego wojenna droga prowadziła przez Białoruś, Chełm, Lublin, Warszawę, Bydgoszcz i Kołobrzeg. W tym ostatnim mieście został ranny, po czym skierowano go do szkolenia podoficerów. I tak dosłużył się stopnia porucznika. Za swoje zasługi został uhonorowany krzyżem Virtutii Militari. Na wojnie stracił wzrok, jedynie w jednym oku miał niewielkie poczucie światła.
Po okupacji, na początku 1946 r. odnalazł rodzinę w Szczepanowie na Dolnym Śląsku i tam zamieszkał. Zaczął prowadzić gospodarstwo rolne. Zajmował się hodowlą świń, królików, opasów wołowych. Miał własną pasiekę pszczół. Dbał o to, by na wsi kwitło życie rozrywkowo-kulturalne, organizował zabawy taneczne, wieczory integracyjne. Pod koniec lat pięćdziesiątych aż do połowy lat siedemdziesiątych prowadził doskonale miejscowe kółko rolnicze. Efektem jego działań w tamtym okresie było przejęcie kilku sąsiednich słabiej prosperujących kółek. Zorganizował doskonałą bazę sprzętu rolniczego. Kiedy kilkanaście lat później jego zastępcy sprzedali bazę i chcieli podzielić uzyskane środki, zrobił wszystko, by do tego nie dopuścić. W wyniku jego stanowczych działań pieniądze zostały przekazane na cele społeczne, m.in. na ogrodzenie cmentarza.
Z takim samym zaangażowaniem pracował na rzecz osób niewidomych. W latach 1975-1985 był prezesem Okręgu Wałbrzysko-Jeleniogórskiego PZN. Następnie pełnił do maja 1997 r. zaszczytną funkcję prezesa Okręgu Wałbrzyskiego PZN. W tym okresie był również ławnikiem w sądzie. Rozstał się ze stanowiskiem prezesa, ale wciąż jeszcze był członkiem zarządu Okręgu i przewodniczącym komisji socjalnej. Obowiązki swoje wypełniał uczciwie, rzetelnie. Był stanowczy, ale sprawiedliwy. Dbał o Związek i jego członków.
Za swoje wieloletnie zasługi w pracy społecznej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Oficerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski. W latach 1977-1981 był członkiem Zarządu Głównego PZN. Uczestniczył w 1985 r. w Krajowym Zjeździe PZN. W późniejszym okresie brał udział w wielu innych mniejszych zjazdach. Po śmierci żony Stefanii w 2006 r. czuł się osamotniony. W tych trudnych chwilach wspierali go przyjaciele i znajomi, również ze Związku. Dużo radości sprawił mu list gratulacyjny z okazji 90 urodzin, który otrzymał z Dolnośląskiego Okręgu PZN.
Pogrzeb śp. Zygmunta Serdyńskiego odbył się 20 lutego 2013 roku o godzinie 14:00 w Szczepanowie koło Marcinowic. Oprócz rodziny wzięli w nim udział przyjaciele, znajomi i dawni współpracownicy prezesa.
Marian Kusaj


zaznacz i zamknij wróć do góryWydawnictwa PZN: Konieczne rozwiązanie

Z dniem 26 lutego decyzją Zgromadzenia Wspólników spółka WPZN została postawiona w stan likwidacji. Właściciel powołał dwóch likwidatorów w osobach Andrzeja Guzika i Jarosława Kiciora. Stoją przed nimi zadania uporządkowania działalności Spółki, przeprowadzenie restrukturyzacji , ograniczenie kosztów prowadzenia działalności i ewentualnie ponowne zdefiniowanie możliwych do utrzymania działów Spółki.
Podjęcie tej decyzji nie należało do najłatwiejszych, aczkolwiek w zaistniałej sytuacji było to najlepsze rozwiązanie dla Spółki.

zaznacz i zamknij wróć do góryDozwolony użytek na rzecz osób niewidomych

Co jeszcze można zrobić, by poprawić dostęp osób niewidomych do wydawanych w Europie publikacji? Jak pogodzić różne, często sprzeczne, interesy? Co zrobić, by poszczególne przepisy prawne i zobowiązania nie kolidowały ze sobą? Te i podobne zagadnienia omawiane były szczegółowo podczas prac nad projektem traktatu o dostępie osób niewidomych do utworów drukowanych w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

W dniach 18-22 lutego w Genewie odbyła się specjalna sesja Stałego Komitetu ds. Prawa Autorskiego (SCCR) w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Komitet pracuje obecnie nad traktatem, który odnosi się do dozwolonego użytku na rzecz osób z dysfunkcją wzroku i innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem.
Podczas ostatniej sesji dyskutowano na temat relacji, jakie powinny zachodzić między zobowiązaniami państw członkowskich wynikających z projektowanego traktatu, a dotychczas obowiązującymi umowami międzynarodowymi w obszarze prawa autorskiego: TRIPS-em, Konwencją Berneńską oraz WCT (WIPO Copyright Treaty). Ustalono, że nowe regulacje powinny potwierdzać istniejące już zobowiązania międzynarodowe. Wprowadzono zatem do projektu klauzulę generalną, zgodnie z którą żadne postanowienie nowego traktatu nie uchyli zobowiązań, które umawiające się strony podjęły już wobec siebie. Należy podkreślić, że dotyczy to także trzystopniowego testu, który został zawarty m.in. w Konwencji Berneńskiej. Trzystopniowy test został implementowany do polskiego systemu prawnego wprost, poprzez określenie szczególnych przypadków, w których można korzystać z utworów na zasadzie dozwolonego użytku (w art. od 23 do 335 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) oraz klauzulę generalną, zgodnie z którą korzystanie z utworu w ramach dozwolonego użytku osobistego nie może naruszać normalnego korzystania z utworu oraz godzić w interesy twórcy (art. 35 tej samej ustawy).
Oznacza to, że podstawowy cel traktatu, którym jest zwiększanie dostępu do materiałów drukowanych dla osób z dysfunkcją wzroku będzie realizowany z zachowaniem dotychczas obowiązujących podstawowych zasad prawa autorskiego.
Na sesji ustalono również brzmienie klauzuli, która umożliwia najmniej rozwiniętym krajom (zgodnie z klasyfikacją ONZ – Least Developed Countries) wprowadzenie innych niż określone w traktacie regulacji umożliwiających szerszy dostęp do utworów drukowanych niewidomym, zgodnie z sytuacją ekonomiczną, socjalną i potrzebami kulturowymi danego kraju.
Ponadto w trakcie sesji dyskutowano na temat możliwości swobodnego tłumaczenia utworów drukowanych na rzecz osób niewidomych. Zastanawiano się również nad klauzulą dostępności handlowej. Zgodnie z tą klauzulą sygnatariusze traktatu mieliby możliwość wprowadzenia w krajowych systemach prawnych przepisów, które zachęcają wydawców do rozszerzenia swojej oferty o utwory w formatach dostępnych dla osób niewidomych.
Te zapisy zostaną jednak dokładnie omówione podczas najbliższego posiedzenia komitetu, które odbędzie się 18-20 kwietnia 2013 roku. Wtedy też szczegółowo zostaną omówione kwestie związane ze stosowaniem zabezpieczeń technicznych oraz sposobami ułatwiania współpracy pomiędzy zaufanymi pośrednikami (profesjonalnymi podmiotami, które zajmowałyby się dostosowywaniem utworów drukowanych do potrzeb osób niewidomych).
Ostateczna wersja traktatu ma być negocjowana w dniach 16 – 30 czerwca 2013 r. w Marakeszu. Negocjacje mają zostać zakończone przyjęciem traktatu.

zaznacz i zamknij wróć do góryNormalni ludzie w nienormalnej codzienności

Nic nie jest czarno-białe, nikt nie jest jedynie dobry lub jedynie zły. Nie ma patosu i bohaterskich czynów, jest uciążliwa, brudna codzienność, w której trzeba jakoś żyć i podejmować skażone nienormalnością wojny decyzje, w której nie wolno wierzyć pozorom i budować opinii o ludziach na podstawie pierwszego wrażenia. Ten film po prostu trzeba zobaczyć.
Fundacja Kultury bez Barier zaprasza na projekcję wielokrotnie nagradzanej „Obławy” Marcina Krzyształowicza z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących. Obraz, wyróżniony 4 Polskimi Orłami, w tym dla najlepszego filmu oraz gdyńskimi Srebrnymi Lwami, zostanie wyświetlony w ramach projektu „Zakochaj się w kulturze”. Projekcja odbędzie się 18 marca 2013 roku w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki (Warszawa, ul. Elektoralna 12). Początek o godz. 17.00. Wstęp jest bezpłatny, prosimy jednak o wcześniejszą rezerwację miejsc. Zgłoszenia przyjmuje Robert Więckowski e-mail: robert@kulturabezbarier.org, tel.: 22 486 96 42 wew. 4
„Obława” Marcina Krzyształowicza to znakomita artystycznie, poruszająca opowieść o Polsce z czasów II wojny światowej. Akcja toczy się na Śląsku, a główny bohater to kapral Wydra – partyzant AK zajmujący się wykonywaniem wyroków na zdrajcach, volksdeutschach itp. „Obława” to historia świata, w którym nie ma prostych rozwiązań, nie ma ludzi i czynów jednoznacznych moralnie, nie ma czasu na popełnianie błędów. Atmosfera filmu jest niezwykła, ogromne napięcie towarzyszy widzom niemal od pierwszej minuty, a nienormalność świata podkreślają fascynujące, jakby poprzepalane zdjęcia, w których dominujące barwy to brązy i szarości oraz niemal całkowity brak muzyki.
Projekt „Zakochaj się w kulturze” ma na celu rozmiłować osoby niepełnosprawne sensorycznie w kulturze poprzez edukację kulturalną oraz udostępnianie im wydarzeń artystycznych. Ma prowadzić do pełniejszego włączania niewidomych i niesłyszących widzów w rytm życia kulturalnego, przyzwyczaić ich do bieżącego śledzenia wydarzeń artystycznych, przekonać, że ta sfera życia jest ważna i może być dostępna dla każdego. Istotnym aspektem projektu jest też jego wymiar edukacyjny. Działania podejmowane w ramach „Zakochaj się w kulturze” mają stać się vademecum o możliwościach poznawczych i potrzebach osób z niepełnosprawnością sensoryczną; vademecum kierowanym do artystów, animatorów kultury i jej menadżerów.
Projekt „Zakochaj się w kulturze” jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

zaznacz i zamknij wróć do górySłowa, dobrze, że jesteście

Sposób pisania nie ma znaczenia. Można to robić rękami, ustami, stopami czy powiekami (za pomocą specjalnych programów komputerowych). Ważne jest to, by w wyniku tej pracy powstawały wiersze, którymi można się podzielić ze światem.
Osoby, które mają powyżej 16 lat i orzeczoną niepełnosprawność, mogą stanąć w szranki w II Ogólnopolskim Konkursie Poezji Osób Niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jesteście”. W tym roku przewidziane są dwie kategorie: twórcy z niepełnosprawnością intelektualną oraz autorzy z pozostałymi niepełnosprawnościami. Laureatom konkursu w obydwu kategoriach zostaną przyznane nagrody pieniężne:
I miejsce – 5 tys. zł,
II miejsce – 3 tys. zł,
III miejsce – 2 tys. zł.
Nadesłane wiersze oceni jury w składzie: Anna Dymna, Janka Graban, Józef Baran, Leszek Aleksander Moczulski i Adam Ziemianin. W celu zachowania anonimowości autorów podczas oceniania prac, uczestnikowi w momencie rejestracji zostanie przypisany unikalny kod, którym oznaczone będą jego utwory. Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do przesłania 5 utworów poetyckich.
Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji uczestnika stanowią:
- wypełniona i podpisana własnoręcznie (lub przez pełnomocnika) karta zgłoszeniowa;
- zaparafowane na każdej stronie, a na ostatniej czytelnie podpisane oświadczenie uczestnika;
- 5 utworów poetyckich (długość jednego utworu nie może przekraczać dwóch stron standardowego maszynopisu);
- kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Wiersze oraz wymagane dokumenty, w tym m. in. kopię orzeczenia o niepełnosprawności należy przesłać nie później niż do 25 marca 2013 r. pocztą elektroniczną na adres: biuro@republikamarzen.org z dopiskiem „Konkurs poezji” lub pocztą tradycyjną na adres:
Spółdzielnia Socjalna „Republika Marzeń” Fundacji Anny Dymnej
ul. prof. Stefana Myczkowskiego 4,
30-198 Kraków
z dopiskiem „Konkurs poezji”

Ogłoszenie wyników nastąpi 17 maja. Wręczenie nagród odbędzie się 8 czerwca, podczas 9. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty w Krakowie.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (12) 415 10 33, +48 661 22 33 16.
Pytania można także kierować pisemnie na adres email: biuro@republikamarzen.org lub paulinawalotek@republikamarzen.org
Więcej szczegółów dotyczących konkursu wraz z formularzami do pobrania znajdą Państwo na stronie www.republikamarzen.org

zaznacz i zamknij wróć do góryCiche samochody muszą być głośne

Parlament Europejski przyjął poprawkę nakazującą producentom samochodów wyposażyć swoje „ciche” samochody w system ostrzegania, który zapewni, że pojazdy będą słyszalne przez osoby niewidome i słabowidzące.

Elektryczne i hybrydowe samochody są trudne do zlokalizowania dla osób z problemami wzroku. Liczba wypadków z udziałem tych pojazdów jest dwukrotnie wyższa niż aut z silnikiem spalinowym. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji specyficznych manewrów wykonywanych na drodze, takich jak spowolnienie, zatrzymanie, czy parkowanie. Wszyscy piesi są narażeni na ryzyko kolizji, ale w przypadku osób niewidomych i słabowidzących jest ono znacznie większe, szczególnie gdy nie słyszą zbliżającego się samochodu.
Niebezpieczeństwo to staje się coraz bardziej realne i wzrasta wraz ze sprzedażą „cichych” pojazdów, dlatego Parlament Europejski postanowił tę sprawę uregulować. Prezes Europejskiej Unii Niewidomych (EBU) Wolfgang Angermann z zadowoleniem przyjął decyzję podjętą przez Parlament. – Niewidomi, słabowidzący mają prawo być na ulicach, „ciche” samochody są niebezpieczne i minimalny poziom dźwięku, ostrzegania jest niezbędny dla naszego bezpieczeństwa. Cieszę się, że Parlament Europejski nas wysłuchał. Teraz chcemy, by państwa członkowskie spełniły ten wymóg.
Unia Niewidomych prowadzi we wszystkich krajach europejskich szeroko zakrojoną kampanię informacyjną. W imieniu polskich niewidomych inicjatywę tę aktywnie popiera Polski Związek Niewidomych, który w pracach Komisji ds. Współpracy w UE reprezentuje prezes ZG PZN Anna Woźniak-Szymańska.
EBU (European Blind Union) to pozarządowa europejska organizacja założona w 1984 roku. Jej celem jest ochrona i wspieranie interesów osób niewidomych i niedowidzących w Europie. Obecnie działa w ramach sieci w 45 krajach europejskich.

zaznacz i zamknij wróć do góryRozgrywki ze słowem

Od rundy wiosennej na mecze Śląska Wrocław wraca audiodeskrypcja. Komentarz opisujący to, co widać na boisku, tworzony jest z myślą o osobach niewidomych, niedowidzących, z niepełnosprawnością intelektualną oraz innych kibicach, którzy potrzebują wsparcia profesjonalnego „obserwatora”.
Do odbioru audiodeskrypcji na rozgrywkach Śląska Wrocław wystarczy odbiornik radiowy lub telefon komórkowy z radiem oraz słuchawki. Komentarz rozpoczynać się będzie 10 minut przed meczem na częstotliwości 94,5 FM.
Inicjatorem akcji jest Fundacja KATARYNKA.

zaznacz i zamknij wróć do góryMy Cię nie widzimy, ale Ty nas możesz dostrzec!

Polski Związek Niewidomych jest organizacją pożytku publicznego, od wielu lat działa na rzecz osób z dysfunkcją wzroku i ich otoczenia. Jest blisko tych, którzy potrzebują pomocy.
Przekaż swój 1 procent, wpisując w zeznaniu podatkowym za rok 2012 nr KRS Polskiego Związku Niewidomych: 0000042049.

My Cię nie widzimy, ale Ty nas możesz dostrzec!

zaznacz i zamknij wróć do góry

Wersja offline wygenerowana automatycznie.
Copyright © 2009 Pochodnia. Wszelkie prawa zastrzeżone.