TERMOMETR ELEKTRONICZNY
DOUSZNO–CZOŁOWY
AC 322 Plus
Instrukcja obsługi

Copyright © by Mescomp Technologies. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dostosowanie instrukcji obsługi do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących: Mikołaj Rotnicki - Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych - www.wsn.info.pl

1. Właściwości:

UWAGA: Producent MESCOMP TECHNOLOGIES zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w sprzęcie i oprogramowaniu wynikające z postępu technicznego.

2. Uwaga, przeczytaj zanim włączysz urządzenie!

UWAGA: Gwarancja na urządzenia nie obejmuje uszkodzeń wynikłych np. z użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem.

3. Instalacja baterii.

 1. Otwórz komorę na baterie, odciągając pokrywę.
 2. Umieść baterię w przegrodzie zgodnie z biegunami.
 3. Następnie należy założyć osłonę na baterie.
 4. Po umieszczeniu baterii w przegrodzie, nastąpi włączenie wyświetlacza.

UWAGA: Termometr posiada funkcję automatycznego wyłączania, wyłączy się 1 minutę po ostatnim przyciśnięciu przycisku. Aby włączyć urządzenie naciśnij dowolny przycisk.

4. Uwagi dotyczące baterii:

5. Uwagi dotyczące pomiarów:

UWAGA: Podczas wizyty u lekarza należy poinformować go, o sposobie wykonywania pomiaru, oraz jeżeli jest to możliwe należy przedstawić wyniki pomiarów.

Normalny zakres temperatur:

Temperatura w różnych grupach wiekowych:

6. Ważne informacje dotyczące temperatury w uchu.

Temperatura ciała w uchu jest różna i jest uzależniona od miejsca pomiaru. Jest również zależna od wieku.

[Rysunek z opisem - w papierowej wersji instrukcji]

7. Opis urządzenia.

[Rysunek z opisem - w papierowej wersji instrukcji]

8. Opis ikon na wyświetlaczu

9. Podświetlanie wyświetlacza:

Dzięki nowoczesnej technologii, po prawidłowym zakończeniu pomiaru urządzenie poda wynik, oraz w zależności od wartości pomiaru, wyświetlacz podświetli się na kolorowo.

UWAGA: wyświetlacz nie podświetli się na kolorowo w przypadku wyniku poniżej 35,5o C. W przypadku wątpliwości prawdziwości pomiaru należy powtórzyć pomiar po 5 minutach.

10. Zmiany ustawień wyświetlania pomiarów.

Po zakończeniu pomiaru urządzenie podaje wynik za pomocą stopni Celsjusza (C) lub stopni Fahrenheita (F), aby zmienić sposób podawania temperatury z C na F lub z F na C należy nacisnąć przycisk znajdujący się wewnątrz urządzenia. (patrz rysunek)

[Rysunek z opisem - w papierowej wersji instrukcji]

11. Ustawianie daty i godziny.

Data i godzina jest wyświetlana przy włączeniu termometru oraz podawana przy przeglądaniu pomiarów. Aby ustawić datę i godzinę:

 1. Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy przycisk MEMO. Godzina zacznie „migać”, na wyświetlaczu i pojawi się napis SET (USTAW).
 2. Przyciskaj przycisk MEMO, aby wybrać żądaną godzinę.
 3. Aby potwierdzić naciśnij przycisk OK./GŁOS. Zacznie „migać” minuta. Przyciskiem MEMO wybierz żądaną minutę. Aby potwierdzić naciśnij przycisk OK./GŁOS.
 4. Następnie zacznie migać rok, przyciskiem MEMO wybierz żądany rok, a następnie naciśnij przycisk OK./GŁOS.
 5. W ten sposób możesz ustawić miesiąc oraz dzień.
 6. Urządzenie jest gotowe do pomiaru.

12. Konserwacja i kalibracja urządzenia.

Kalibracja.
Urządzenie jest skalibrowane fabrycznie. Jeżeli jest użytkowane i przechowywanie zgodnie z zaleceniami w instrukcji obsługi nie wymagana jest okresowa kalibracja. W przypadku wszelkich wątpliwości co do prawidłowego działania urządzenia należy skontaktować się z działem serwisowym. Próba rozkręcenia urządzenia spowoduje utratę gwarancji.

13. Pomiar temperatury:

Istnieje możliwość pomiaru temperatury na czole jaki i w uchu. Przed każdym pomiarem należy upewnić się, że sensor jest czysty.

UWAGA: Nie należy dotykać sensora palcami, może to spowodować uszkodzenie urządzenia

Pomiar temperatury na czole:

Aby zmierzyć temperaturę ciała:

 1. Załóż kapturek na urządzenie
 2. Przyłóż sondę termometru na środku czoła.
 3. Aby zacząć pomiar, naciśnij przycisk rozpoczęcia pomiaru. Będzie słyszalny dźwięk potwierdzający rozpoczęcie pomiaru.
 4. Po 2 sekundach usłyszysz dźwięk potwierdzający zakończenie pomiaru. Na wyświetlaczu pojawi się wynik pomiaru, oraz w zależności od rezultatu, wyświetlacz podświetli się na kolorowo.

  Kolor zielony oznacza temperaturę w normie.
  Kolor pomarańczowy oznacza podwyższona temperaturę.
  Kolor czerwony oznacza wysoką temperaturę.

UWAGA: Po zakończeniu pomiaru oprócz wyniku pojawi się ikona [symbol głowy/czoła], oznacza ona pomiar temperatury na czole.

Pomiar temperatury w uchu:

 1. Aby rozpocząć pomiar temperatury w uchu należy zdjąć kapturek.
 2. Aby wykluczyć błędy w pomiarach, upewnij się, że przewód słuchowy jest czysty.
 3. Następnie, w przypadku dzieci poniżej 1 roku życia złap delikatnie palcami za małżowinę uszną dziecka i lekko odciągnij ją do góry.
 4. W przypadku dzieci powyżej 1 roku życia i osób dorosłych, należy złapać delikatnie palcami małżowinę uszną i delikatnie pociągnąć w kierunku tyłu głowy.
 5. Następnie należy delikatnie wsunąć sondę termometru do przewodu słuchowego.
 6. Naciśnij przycisk rozpoczęcia pomiaru. Będzie słyszalny dźwięk potwierdzający rozpoczęcie pomiaru.
 7. Po 2 sekundach usłyszysz dźwięk potwierdzający zakończenie pomiaru. Na wyświetlaczu pojawi się wynik pomiaru oraz w zależności od rezultatu wyświetlacz podświetli się na kolorowo.

  Kolor zielony oznacza temperaturę w normie.
  Kolor pomarańczowy oznacza podwyższona temperaturę.
  Kolor czerwony oznacza wysoką temperaturę.

UWAGA: Po zakończeniu pomiaru oprócz wyniku pojawi się ikona [symbol ucha], oznacza ona pomiar temperatury w uchu.

14. Funkcja (głosowa) odczytywania wyników pomiaru w języku polskim.

Urządzenie posiada wbudowaną funkcję (głosową) odczytywania wyników pomiaru w języku polskim, możesz włączyć lub wyłączyć te funkcję.

Aby wyłączyć funkcję odczytywania wyników pomiarów w języku polskim:

 1. Naciśnij dowolny przycisk na urządzeniu aby włączyć urządzenie.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy przycisk OK/GŁOS, będzie słyszalny sygnał dźwiękowy.
 3. Gdy funkcja jest wyłączona, przed rozpoczęciem pomiaru i po jego zakończeniu będzie słyszalny tylko sygnał dźwiękowy.

Aby włączyć funkcję odczytywania wyników pomiarów w języku polskim:

 1. Naciśnij dowolny przycisk na urządzeniu aby włączyć urządzenie.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy przycisk OK/GŁOS, będzie słyszalny sygnał dźwiękowy.
 3. Następnie naciśnij przycisk rozpoczynający pomiar , następnie usłyszysz sygnał potwierdzający rozpoczęcie pomiaru.
 4. Po zakończeniu pomiaru usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy, a następnie odczyt wyniku pomiaru w języku polskim, wynik będzie również widoczny na wyświetlaczu. Np. twój wynik pomiaru to 36,6 stopni Celsjusza - będzie słyszalny: Twoja temperatura wynosi 36,6 stopni Celsjusza.

Uwaga: Funkcja (głosowa) w ustawieniach fabrycznych jest włączona, aby wyłączyć lub włączyć funkcję odczytywania pomiarów urządzenie musi być w trybie czuwania (na wyświetlaczu wyświetlana jest data i godzina). Nie ma możliwości zmiany podczas pomiaru lub bezpośrednio po nim.

15. Zapisywanie wyników w pamięci urządzenia.

Urządzenie po każdym prawidłowo zakończonym pomiarze zapisuje wynik automatycznie. Istnieje możliwość zapisania do 30 pomiarów.

 1. Aby przeglądać zapisane pomiary naciśnij przycisk MEMO.
 2. Aby przeglądać pozostałe pomiary naciskaj przycisk MEMO.
 3. Jeżeli w pamięci nie ma żadnych pomiarów, na wyświetlaczu pojawi się napis „-” [pusty].

UWAGA: Urządzenie jest w stanie zapisać do 30 pomiarów. W przypadku przekroczenia pamięci zostanie automatycznie usunięty najwcześniejszy pomiar.

16. Resetowanie urządzenia.

Aby zresetować urządzenie należy: nacisnąć i przytrzymać przycisk, który znajduje się na przedniej stronie urządzenia. Uwaga wszystkie ustawienia oraz zapisy pomiarów zostaną usunięte.

17. Specyfikacja techniczna:

18. Rozwiązywanie prostych problemów.

Nie można włączyć urządzenia.

Sprawdź, czy baterie są naładowane i prawidłowo zainstalowane. Zresetuj urządzenie.

Nie podświetla się wyświetlacz.

Sprawdź stan baterii. Przyczyną może byś za niska temperatura, przy wyniku poniżej 35,5 o C podświetlanie wyświetlacza nie będzie działać. Należy powtórzyć pomiar.

Wyświetlacz jest nieczytelny.

Sprawdź stan baterii. Jeżeli baterie są wyczerpane wymień je na nowe, wyłącznie alkaliczne.

Większość funkcji nie działa.

Sprawdź stan baterii. Jeśli stan baterii jest niski wymień je na nowe, wyłącznie alkaliczne. Zresetuj urządzenie.

Niewiarygodne wyniki pomiarów.

Należy zresetować urządzenie.

Na wyświetlaczu pojawiła się ikona.

Należy wymienić baterie na nowe, wyłącznie alkaliczne.

Na wyświetlaczu pojawia się napis Lo.

Wynik pomiaru jest poniżej 32,0 °C, należy powtórzyć pomiar.

Na wyświetlaczu pojawia się napis Hi.

Sensor wyczuł temperaturę powyżej 42,9 C, należy sprawdzić czy sensor jest czysty i powtórzyć pomiar.

Na wyświetlaczu pojawia się napis „Err E’’.

Urządzenie jest po za zasięgiem temperatury roboczej urządzenia. ( patrz rozdział SPECYFIKACJA TECHNICZNA)

Na wyświetlaczu pojawia się napis „ Err U”.

Sprawdź , czy wykonałeś pomiar zgodnie z wskazówkami z instrukcji obsługi, należy powtórzyć pomiar.

Na wyświetlaczu pojawia się napis: „Err H”.

Błąd urządzenia, należy je zresetować.

Na wyświetlaczu pojawia się F.

Wynik pomiarów podawany jest w F, aby zmienić na C patrz rozdział ZMIANY USTAWIEŃ WYŚWIETLANI POMIARÓW.

UWAGA: Producent MESCOMP TECHNOLOGIES zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w osprzęcie i oprogramowaniu wynikające z postępu technicznego.

WARUNKI GWARANCJI

 1. MESCOMP TECHNOLOGIES z siedzibą w Warszawie udziela nabywcy gwarancji na zakupiony sprzęt, wymieniony w niniejszej gwarancji. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży detalicznej, nie dłużej jednak niż 30 miesięcy od daty produkcji (wydania z magazynu MESCOMP. TECHNOLOGIES)
 3. Wady sprzętu, ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego sprzętu do Działu Serwisu MESCOMP TECHNOLOGIES lub innej upoważnionej przez MESCOMP TECHNOLOGIES placówki serwisowej zwanej dalej Zakładem Serwisowym (wg aktualnej listy).
 4. Gwarancją nie są objęte:
  1. mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nim wady,
  2. uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
   • niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji i obsługi,
   • samowolnych (dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby)
   • napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
  3. uszkodzenia wywołane działaniem siły wyższej (kradzież, zalanie itp.)
  4. materiały eksploatacyjne, takie jak baterie i spowodowane przez nie uszkodzenia.
 5. Gwarancją nie jest objęty sprzęt, na którym stwierdzono usunięcie lub uszkodzenie plomb lub numerów fabrycznych.
 6. Reklamacje sprzętu są przyjmowane w Zakładzie Serwisowym po okazaniu ważnej karty gwarancyjnej i dowodu zakupu.
 7. Koszty dostarczenia sprzętu do zakładu serwisowego ponosi reklamujący.
 8. Koszty wynikłe z nieuzasadnionego zgłoszenia naprawy pokrywa użytkownik.
 9. Duplikaty niniejszej karty gwarancyjnej nie będą wydawane.
 10. Karta gwarancyjna bez dołączonego dowodu zakupu, wpisanej daty sprzedaży oraz czytelnej pieczątki sprzedającego jest nieważna.
 11. Niniejsza gwarancja na sprzedany sprzęt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności z umową.

Kontakt

Mescomp Technologies
Al. Jerozolimskie 47
00-697 Warszawa
Tel. 22 636 83 71 lub 22 636 20 00
Fax. 22 636 83 69
URL: http://www.telecom.mescomp.pl
E-mail: mescomptel@mescomp.pl

Biuro Serwisu
ul. Dzielna 11
01-023 Warszawa
tel. (0 22)838 63 38
czynne w godz. 9-16


Copyright © by Mescomp Technologies. Wszelkie prawa zastrzeżone.